Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami: 506 980 979

Proces założenia rodziny zastępczej jest kilkuetapowy. 

Na początek należy dostarczyć odpowiednie dokumenty i zaświadczenia lekarskie. Później pracownicy MOPS-u odwiedzą kandydatów, by ocenić ich warunki mieszkaniowe. Jeśli ocena będzie pozytywna, wówczas rodzina zostanie skierowana na badania psychologiczne. Po otrzymaniu opinii od psychologa urzędnicy wystawią skierowanie na szkolenie kwalifikacyjne. Trwa ono 12 tygodni. Kilkugodzinne spotkanie organizowane jest raz w tygodniu.

Po zakończeniu cyklu i pozytywnej kwalifikacji kandydat dostaje zaświadczenie, które uprawnia go do przyjęcia dzieci.

Kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych przebiega w czterech etapach.

Na I etapie najważniejsze jest dostarczenie dokumentów:

 1. do okazania dowód osobisty kandydata
 2. Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia, że jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem
 3. Zaświadczenie ze Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ ul. Aleksandrowska 2159 w Łodzi, potwierdzającego, że kandydat nie figuruje w Centralnej Kartotece placówki
 4. Zaświadczenie z Fundacji "Uwolnienie" ul. Inowrocławska 5a w Łodzi
 5. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi ul. Niciarniana 41
 6. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i wysokość dochodu. W przypadku osób bezrobotnych: zaświadczenie lub decyzję z urzędu pracy, jeżeli osoba nie jest zarejestrowana - oświadczenie o sytuacji życiowej
 7. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zeznanie PIT za poprzedni rok kalendarzowy oraz oświadczenie o dochodach
 8. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym - zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek ZUS
 9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ul. Pomorska 37, potwierdzającego, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 10. Jeżeli kandydat jest w związku małżeńskim - kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa
 11. Jeżeli kandydat jest po rozwodzie - kopia wyroku rozwodowego
 12. Jeżeli mieszkanie kandydata jest wynajmowane - kopia umowy najmu lokalu.
 13. Zostaniecie też poproszeni o złożenie oświadczeń:
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  - nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona
  - nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnej
  - wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wzory powyższych oświadczeń przekażą pracownicy WWPZ.


Pracownicy udzielą również telefonicznie oraz e-mailowo, wszelkich informacji i wyjaśnień.


Powyższe dokumenty muszą zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o objęcie procedurą kwalifikacyjną.
Po upływie wskazanego terminu wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, o czym kandydat zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od upływu terminu na złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku gdy z dostarczonej dokumentacji wynikać będzie, iż nie zostały spełnione wymogi ustawowe do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kandydat nie zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu, a o fakcie tym zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia złożenia ostatniego z wymaganych dokumentów.

Jeśli wszystkie formalności przebiegną pomyślnie, zaczynamy etap II.

Na tym etapie zbadane zostaną warunki bytowe i mieszkaniowe kandydata.

Kandydata, który spełnia wymogi formalne i dostarczył komplet dokumentów, pracownik Wydziału odwiedzi w miejscu zamieszkania celem dokonania oceny warunków bytowych i mieszkaniowych. Ma to na celu sprawdzenie, czy posiadane warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego).

Wizyta pracownika Wydziału zostanie zrealizowana w terminie 21 dni od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych w etapie I dokumentów.

W przypadku, gdy warunki bytowe i mieszkaniowe zostaną ocenione negatywnie, Wydział pisemnie poinformuje kandydata o tym fakcie w terminie 14 dni od dnia wizyty pracownika Wydziału.

Jeśli pracownicy uznają, że jesteście przygotowani mieszkaniowo na przyjęcie dzieci, przechodzicie do etapu III.

Na tym etapie zbadane zostaną predyspozycje i motywacja do sprawowania pieczy zastępczej.

Opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zostaną sporządzone przez psychologa oraz pedagoga w terminie 21 dni od dokonania pozytywnej oceny warunków mieszkaniowych i bytowych. Wydanie opinii wymaga wizyty w WWPZ i odbędzie się po przeprowadzeniu badań oraz rozmów z kandydatami.

W przypadku, gdy z opinii wynikać będzie, że kandydat nie posiada predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, WWPZ pisemnie poinformuje kandydata o tym fakcie w terminie 14 dni od dnia wydania opinii.

W terminie 14 dni od uzyskania pozytywnych opinii psychologa i pedagoga o posiadaniu przez kandydata predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, Wydział pisemnie poinformuje kandydata, że otrzymał on wstępną akceptację umożliwiającą odbycie szkolenia.


Etap IV zaczyna się 12-tygodniowym cyklem szkoleń.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Po otrzymaniu wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ustawy, weryfikowanych w trzech poprzednich etapach procesu kwalifikacji, kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, może odbyć szkolenie.

Wydział poinformuje o terminie i miejscu rozpoczęcia szkolenia.
Szkolenie prowadzone jest przez pracowników WWPZ, posiadających wymagane kwalifikacje, według programu zatwierdzanego przez ministra właściwego do spraw rodziny.
Po ukończeniu szkolenia, każdy kandydat otrzyma imienne świadectwo jego ukończenia.

 

Etap V

Na wniosek kandydata, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Po złożeniu przez kandydata wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, zwoływany jest Zespół Kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata.

Zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest wydawane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zawiera ono informacje, do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.

Cały proces stawania się rodziną zastępczą zajmuje zwykle do pół roku.
To Wy na każdym z etapów decydujecie o jego kontynuowaniu.